NEKRETNINE GRČKA USLOVI KUPOVINE

OBAVEZE PRODAVCA

Prodavac je u obavezi da prikupi i priloži notaru koji će sačiniti kupoprodajni ugovor, svu obaveznu i zakonom propisanu dokumentaciju o nekretnini

OBAVEZE KUPCA

Kada je kupac izabrao nekretninu i ugovorio sa prodavcem cenu, da bi se sproveo postupak prevođenja imovine, moraju se obaviti sledeći koraci:

 1. izbor notara koji će sačiniti konačni ugovor o kupoprodaji i u skladu sa zakonom obaviti proceduru potpisivanja . iako to zakonom nije predviđeno, radi zaštite kupca, naša agencija vrši proveru vlasničkih listova i potencijalnih dugova koji mogu opterećivati nekretninu i sarađuje sa notarom prilikom sačinjavanja konačnog kupoprodajnog ugovora. Takođe u slučaju da kupac nema svog advokata i prevodioca, agencija ima iskusne saradnike koje, ukoliko kupac želi, može staviti kupcu na raspolaganje.
 2. Avansni sporazum je uobičajena procedura kojom se ozvaničava interes kupca za kupovinu određene nekretnine, prilikom predaje avansa prodavcu. Potpisivanje avansnog sporazuma ima ulogu priznanice za primljeni avans ali i preciziranja konačne cene, načina plaćanja i roka za potpisivanje konačnog ugovora, kao i penala za kupca i prodavca u slučaju otkazivanja kupoprodajnog postupka.
 3. Plaćanje poreza za prenos nekretnine. Pre potpisivanja konačnog kupoprodajnog ugovora poreskoj službi predaju se dokumenta za plaćanje poreza. dokumenta sačinjava notar. svi strani kupci su u obavezi da izvade lični broj u poreskoj službi (AFM) pre plaćanja poreza. porez plaća kupac, a visina poreza izračunava se na osnovu vrednosti nekretnine koja se navodi u kupoprodajnom ugovoru ili, ako je navedena vrednost manja od poreske procene, prema poreskoj proceni objektivne vrednosti nekretnine.
 4. Potpisivanje kupoprodajnog ugovora i prenos nekretnine. Čim je plaćen porez na prenos, pristupa se potpisivanju konačnog ugovora o kupoprodaji od strane kupca i prodavca i obavezno u prisustvu notara. Nakon toga notar zavodi u katastar potpisani ugovor. Jedan primerak ugovora zavedenog u katastar zadržava notar, jedan primerak katastar i jedan overeni primerak uzima kupac.
 5. Kolika su novčana opterećenja za kupca. Kupac je u obavezi da snosi troškove:
  1. Porez na prenos. U Grčkoj je zakonom propisano da, ukoliko je prodavac privatno lice, porez na prenos nekretnine iznosi 3%. Kada je prodavac preduzimač koji je sazidao objekat, porez je 24%, i u ugovoru se može precizirativisina poreza (fpa) koji će kupac platiti.
  1. Notarski rashodi, koji uključuju i katastar naplaćuju se u skladu sa cenom nekretnine (npr. za nekretninu od 50.000 eura obično je naknada oko 1.000 eura, i raste sa cenom nekretnine), pre potpisivanja ugovora notar će vam reći cenu koja odgovara vašem ugovoru
  1. Provizija agencije za nekretnine 2%
  1. Ako ste već kupili nekretninu, imate obavezu da platite svake godine porez na imovinu, koji je različit od mesta do mesta. U Leptokariji iznosi 3 eura po kvadratnom metru stambenog prostora.

Compare